Mustafa Gallen Kişisel Web Sitesi
 
Eski dönemlere ait kalıntılar hep ilgimi çekmiştir. Geçmişe bir eşya ya da bir yapıya bakarken, onu yapan ve kullanan kişilerin kimler olduğunu, yaparken neler düşündüğünü, sevinç ve kederlerini hep merak ederim…
 
Biraz yakından ilgilenince, kısıtlı imkanlarına rağmen yarattıkları şeylere ve düşünce şekillerine hayran oluyorum. Hiçbir şeyi tesadüfen ve rast gele yapmadıklarını, gelenek ve göreneklerine bağlılıklarını, yapmak istedikleri şeyler için önemsedikleri şeyin, imkanlara değil, hedefe ulaşmak olduğunu ve asıl medeniyet ve gelişmişliğin eski dönemlerde olduğunu fark ettikçe hayranlığım giderek artmakta…
 
Mustafa GALLEN
 
                                                                                                         ARKEOLOJİ
a.Kelime Anlamı:
 
Arkhaio: eski (Yunanca)
logos: bilim (Yunanca)

Arkeoloji kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Yani kelime manası ile eskinin bilimidir. Arkeolog terimi M.S.'nin ilk yüzyıllarına kadar Yunanistan'da sahnede dramatik mimiklerle eski efsaneleri canlandıran aktörler için kullanılıyordu. Bugünkü anlamını ise 17. yüzyılda yaşamış bir doktor ve Lyons antikaları uzamanı olan Jacques Spon tarafından kazandırılmıştır.
 
b.Kavram olarak Arkeoloji:
Geçmişte yaşayan insanların elinden çıkan, yarattığı her türlü eseri keşfeden, bilimsel yöntemlerle ortaya çıkaran, inceleyen bilim dalı. Tarihteki eksik noktalar, bilinmeyenler yine arkeoloji tarafından ortaya çıkarılır.
 
 Arkeoloji birçok bilimle işbirliği içinde çalışmaktadır. Bunların başında tarih ve sanat tarihi gelir. Bunlar dışında da jeomorfoloji, kronoloji, staitigrafi , antropoloji, botanik ve nümizmatiği sayabiliriz.
 
c.Diğer tanımlar ve yorumlar:
İnsanın geçmişini geride bıraktığı maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bilim dalı. Maddi kültür belgesi, uygarlık tarihinin başlangıcından, yani insanoğlunun ilk aleti yarattığı andan bu güne değin, gene insanın yaptığı ya da doğada bulduğu biçimi ile kendi gereksinimleri için kullandığı gereçlerin tümüdür. (Ana Britannica) 
 
Madde kültür varlıklarını estetik kaygılardan uzak olarak inceler. Sadece sanat eserleri değil edebiyat dışındaki tüm kültür varlıklarını inceler. (Prof. Dr. Orhan Bingöl) 
 
Eski medeniyetleri maddi kalıntıları yolu ile inceleyen bir ilimdir. Eski çağlardan zamanımıza kalmış her eserin incelenmesi arkeolojinin içine girer.

Somut kalıntılardan dolayı arkeoloji geçmişteki insan emeği olarak da tarif edilebilir. Arkeoloji bir takım yardımcı bilim kollarından da yararlanır. (Secda Satuk)
 
Arkeolojinin geçmişinde olagelmiş her şeyin yüzde 99,99'dan fazlasında, herhangi bir tür kanıt varlığını bir saniyeden fazla sürdürememiştir. Yine de geriye kalan sayısız örnek arasında kanıt yüzdenin milyonda birinin sadece küçücük bir kesitinde varlığını devam ettirir.
 
Ve yine, arkeoloji tarafından daha küçük bir bölümü yeniden eski haline kavuşturulan bu kesitin de, daha küçük bir kısmı doğru olarak yorumlanabilmiştir. (Robert Bednarik)
 
Arkeoloji sonsuz bir arayıştır, asla bir sonuç olamaz; gerçek bir varış noktası olmayan edebi bir yolculuktur. Her şey deneme aşamasındadır ve hiçbir şey nihayetine ulaşmamıştır. (Paul Bahn)

Toprağın üstündekilere ne kadar sahip çıkıyorsak, toprağın altındakilere de o kadar sahip çıkmalıyız (Mustafa Kemal Atatürk)

KRONOLOJİ
“Zaman bilim”  anlamı taşır. Geçmişten günümüze doğru yaşayan kültürler ve tüm uygarlıklar, arkeolojik bilimsel çalışmalar kapsamında değerlendirilirken bunların tarihsel bir bütünlük içinde zamansal sıralamaları en eskiden günümüze doğru yapılır. Yakındoğu’da Her kültür bölgesinin kendine ait kronolojisi vardır. Tarih ve tarih çağları kronolojide önemli bir ayrımdır.

Tarih, yazının keşfi ve kullanımı ile başlar.
Yakındoğucun en önemli kültür bölgelerinden olan Mezopotamya’da M.Ö. 3300 yıllarından itibaren basit işaret ve bir çeşit sayısal kavramlardan oluşan yazı ilk kez Sümerler  tarafından kullanılmaya başlamıştır. Mezopotamya’da M.Ö. 3000’lerden itibaren yazının geniş amaçlı kullanımı ve kültürel bilgiler vermeye başlamasıyla da Mezopotamya tarihi çağlara girmiştir
 
Anadolu Uygarlıkları Temel  Kronolojisi
Paleolitik                 M.Ö.400 Bin ve daha öncesi - M.Ö.10.000/11.000
Mezolitik                  M.Ö. 11.000 - 10.000/9.000
Neolitik                    M.Ö.10.000/9.000 - 5000/5500
Kalkolitik                  M.Ö.5000/5500 – 3000
Eski/Erken/İlk Tunç  M.Ö.3000 - 2000
Orta Tunç                M.Ö.2000 - 1400/1450
Assur Ticaret Kolonileri Çağı (M.Ö.1950 - 1750)
Hitit Çağı                  M.Ö.1650 - 1200/1100
Geç Tunç                  M.Ö.1400/1450 - 1100/1000
Demir Devri              M.Ö.1100/1000 - (M.Ö.330 lar  ve sonrası)
Geç Hitit Krallıkları    M.Ö.1200-700
Frig                          M.Ö.800-600
Urartu                      M.Ö.900-700   

Derleyen : Mustafa GALLEN 
 
 
           
                      Paleolitik Çağı                                         Neolitik Çağ                                               Kalkolitik Çağ                                           Eski Tunç Çağı
 
 
           
                  Asur Ticaret Çağı                                          Eski Hitit Çağı                                          Genç Hitit Çağı                                          Urartu Krallığı
 
 
          
                   Lidya Dönemi                                       Anadolu Medeniyetleri                                 1200'lerden Günümüze                               İlk Türk Devletleri 
 
 
                                                                                               
                                                                                                            Arkeolojik Sözlük